Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Mentioned any four importance of bank cash book.

Ans : Any four importance of bank cash book is given below:- a. To control and manage of cash book and bank statement on the basis of books of account. b. To find out the position of final cash balance in books of record. c. To inform the amounts received from various sources in the book. d. To inform the various payment from the cash book in certain period of time.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएको अनुच्छेद पढी मुख्य मुख्य बुंदाहरु टिप्नुहोस्:
2.)दिएका शव्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
3.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
4.) दिइएका शब्दहरूकाे अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
5.)दिइएका टुक्काहरुको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् : बिंडो थाम्नु, पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु , वशमा पार्नु , हातेमालो गर्नु
6.)गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?
7.)ख. सातौं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्?
8.)ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?
9.)घ. ‘म‘ मात्र किन गाउँ गएको हो?
10.)ङ. कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्यमुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्?