Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


दिएका शव्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:

Ans : शब्द अर्थ कोला → खेतको गरो आर्द्र → नरम, रसिलो क्तीतदास → पैसा दिएर दास बनाएको ओरहा → पूर्ण नपाकेको मकै ठालु → गाउँबस्तीमा आफ्नो हैकम जमाउने मान्छे
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.