Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : संस्कृतिको नयाँ यात्रा


उस्तै अर्थ आउने शब्दहरूको जोडा मिलाउनुहोस्:

Ans : प्रतिष्ठा → इज्जत एकाकार → एकै किसिमको उत्पीडित → पीडा दिइएको विद्रोह → ठूलो विरोध कार्यान्वयन → विधिपूर्वक व्यवहारमा ल्याउने काम प्रवाहशील → निरन्तर बगिरहने
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.