Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


अनाथालयप्रति तपाईंको धारणा कस्तो छ?

Ans : समाजमा अन्याय, अत्याचार, शोषणमा परेका मानिसलाई संरक्षण दिने स्थान अनाथालय हो तर त्यसको नाममा गलत कार्यहरू हुनुहुँदैन भन्ने धारणा मेरो रहेको छ।