Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


हामी अनाथ गरिब र बिरामीलाई के कसरी सहयोग गर्न सक्छौं?

Ans : हामी अनाथ गरिब र बिरामीलाई अन्न, फलफूल वा चन्दा दिएर सहयोग गर्न सक्छौं।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्: (क) नेपालमा विधमान संस्कृतिका सबल र दुर्बल पक्षको चर्चा गर्नुहोस्।
2.)“संस्कृतिक रुपमा न्यायपूर्ण समाजले मात्र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न सक्छ।” विवेचना गर्नुहोस्।
3.)संस्कृतिभित्र के के लुकेका हुन्छन् ?
4.)बहुजातीय मुलुकका के-कस्ता विशेषता हुन्छन् ?
5.) ‘संस्कृति मधुरस हो, सभ्यता धार हो, भन्नाको तात्पर्य के हो ?
6.)‘पृथक्ता‘ र ‘अभ्यागत‘ को अर्थ लेख्नुहोस्।
7.)दिइएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्:
8.)दिइएका शब्द प्रयोगगरी वाक्य बनाउनुहोस:
9.)दिइएका शब्दहरु प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस्:
10.)पाठ पढ्ंनुहोस् र दिइएका प्रश्नहरूको उत्तर भन्नुहोस। (क) योगमायाको जीवन कति अनुच्छेदमा संरचित छ ?