Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Write any four objectives of budget sheet.

Ans : Any four objectives of budget sheet is given below: a. To show the annual appropriation of budget under different budget head to operating level office. b. To show the amount of budget release under different budget heads. c. To show the monthly expenditures under different budget heads. d. To maintain control over budget expenditure.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस्:
2.) दिइएका शब्दहरूकाे अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
3.)दिइएका टुक्काहरुको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् : बिंडो थाम्नु, पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु , वशमा पार्नु , हातेमालो गर्नु
4.)गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?
5.)ख. सातौं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्?
6.)ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?
7.)घ. ‘म‘ मात्र किन गाउँ गएको हो?
8.)ङ. कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्यमुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्?
9.)गाउँको माया’ कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् छलफल गरी ती वाक्यहरुको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्: (क) जब उत्तर गए रण पे तो पिछे हटना क्यो?
10.)(ख) “गाई चरवाहा टुअर-टापर ,भैस चरवाहा चोर। बकरी चरवाहा छिनर-छानर,ताके चार ओर ।“