Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : गाउँको माया


(ग) यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अँशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्?

Ans : टुहुरोले सधैँ अर्काको गाई चराएर जीवन चलाए। अर्काको भैंसी चराउने चोर बने, बाठाले बाख्रा चाराएर जीवन गुजारे।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.