Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


दिइएका वाक्यहरू जीवनीको कुन अनुच्छेदमा छन् पत्ता लगाउनुहोस्: (क) उनले तपस्याका निराहार, जलाहार,अल्पाहार जस्ता विधिहरूको प्रयोग गर्थिन्।

Ans : चौथो अनुच्छेदमा २५ ओटा वाक्यहरु छन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.