Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


यस्ता सामाजिक,धार्मिक कार्य, आर्यसमाजीहरूको सुधार चेतना र साधुसन्तहरुको सङ्गतले योगमायामा जीवन र समाजलाई हेर्ने नयाँ चेतना जागृत भइरहेको थियो।

Ans : तेस्रो अनुच्छेदमा
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.