Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : त्यो फेरि फर्कला


चारओटा उपसर्ग व्युत्पन्न शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्।

Ans : चारवटा उपसर्ग व्यत्पन्न शब्दहरू निम्नानुसार छन्: अत्यन्त (अति + अन्त्य ), दुष्कल्पना, असुविधा, प्रदीप्त
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका शब्द र अर्थबिच जोडा मिलाउनुहोस्:
2.)दिइएका शब्दहरूको अर्थ शब्दकोशका सहायताले पत्ता लगाउनुहोस्:
3.) पाठबाट दशओटा आगन्तुक शब्द पहिचान गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्:
4.)पाठबाट पर्यटन र पर्यावरणसँग सम्बन्धित दश दशओटा शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस्:
5.)पर्यापर्यावरण पहाड कत्तिको अनुच्छेदमा संरचित छ ?
6.)सबैभन्दा लामो अनुच्छेद कुन हो र कति वाक्यमा संरचित छ ?
7.) सबैभन्दा छोटो अनुच्छेदमा कति वाक्यहरु छन् र कुन हो ?
8.)दिइएका विषय सन्दर्भ कुन कुन अनुच्छेदमा छन् ? (अ) पृथ्वीका वनस्पति र प्राणी एकअर्कामा निर्भर रहेन
9.)पृथ्वीमा भिन्न-भिन्न वन्य पारिस्थितिक प्रणालीको चर्चा
10.)नेपालको पर्यावरणीय भिन्नतालाई पाँच तले घरसंँग तुलना