Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Mention any five objectives of New Accounting System.

Ans : The following are the five objectives of New Accounting System: a. To record financial transactions of government. b. To ensure that limitations of budgets are properly observed. c. To provide correct information on the use and results of financial operation of various funds, loans, investment and assets etc. d. To facilitate auditing and make auditing less expensive. e. To provide information for preparing annual budget and periodical financial reporting.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.) समान पदसङ्ख्या भएको श्लोक कुन हो?
2.)कुन पङ्क्तिमा सबैभन्दा कम पद रहेको छन्?
3.)कवितामा प्रयोग भएका नदी र स्थानको सूची बनाउनुहोस्?
4.)‘वीर पुर्खा‘ कविताको पहिलो श्लोक पढी त्यसलाई गघमा रूपान्तरण गर्नुहोस्।
5.)कविता पढी वषयको …….. मिलाएर लेख्नुहोस्: (क) वीर पुर्खाहरुको रगत नेपालीको नसा नसामा छ। (ख) वीर पुर्खाको गतिलाई खोला र आंधी ले रोक्न सक्दैन। (ग) वेत्रावतीको‌ किनारमा नेपालीको पुर्खाको चिनो छ। (घ) सांगडा र कलङ्गाले नेपालको इतिहास बोलेको छ। (ङ) प
6.) दिएको कवितांश पढ्नुहोस् र सङ्क्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् :(१) माथिको कवितांशमा हाम्रा पुर्खाहरूका बारेमा के भनिएको छ?
7.)(२) हामीले हाम्रा पुर्खाको गौरव कसरी सक्छौं?
8.) ‘सागर तरी संसारभरी वीस गोर्खा रगत बग्यो‘। यस कथनको तात्पर्य के हो?
9.)दिएका कवितांश पढी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्: (१). नेपालीहरूको कस्तो पौरखाले नेपालको रचना भएको हो?
10.)(२). कवितांशका आधारमा हाम्रा वीर पुर्खाको गौरव गाथाको वर्णन गर्नुहोस्?