Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


योगमायाले जलसमाधि नलिएको भए आन्दोलनले कस्तो स्वरूप लिन्थ्यो होला, अनुमान गरी लेख्नुहोस्।

Ans : योगमायाले जलसमाधि नलिएको भए आन्दोलनले शासस्त्र आन्दोलनको रूप लिन्थ्यो होला।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.