Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


‘योगमाया छुवाछुतरहित….. अविस्मरणीय रहेको छ‘ जीवनको अंश पढि सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्: (क) योगमाया कस्तो समाजको खोजीमा लागिन् ?

Ans : यो मया छुवाछूतरहित शोपणरहित र भ्रष्टचाररहित समाजको खोजीमा लागिन्।
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.