Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : योगमाया


योगमायाको सम्मानमा के कस्ता कामहरु भएका छन् ?

Ans : योगमायाको सम्मानमा ‘सर्वार्थ योगवाणी‘ नामक पुस्तक प्रकाशन विभिन्न अनुसन्धानात्मक कृति, ‘योगमाया‘ नामक उपन्यास प्रकाशन जस्ता कार्यहरु भएका छन्।