Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Write about three parts of budget sheet prepared by offices of Nepal Government.

Ans : The three parts of budget sheet prepared by offices of Nepal Government are as follows: a. Annual budget section:-In this part of budget sheet, amount appropriated for different heads of expenditure are recorded in respective columns. It also records transfer of budget and supplementary budget. No journal voucher is required to record in annual budget section of budget sheet. b. Budget release section:-In this part of budget sheet, amount of budget released out of annual appropriation is recorded in concerned columns. Journal voucher is required to post the transactions into budget release section. This section of budget sheet is closed at the end of month and closed to get the information of budget release. c. Budget expenditure:-It is the last part of budget sheet. All the budget expenditure transactions are recorded in this part. It requires to prepare journal voucher to post in this part. It provides information about total monthly expenditure on various budget heads and subheads.
    Did you find this answer useful? Then to view other answers easily.


Random topics

1.)दिइएका टुक्काहरुको प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् : बिंडो थाम्नु, पाखुरा बजार्नु, लाजले पानी हुनु , वशमा पार्नु , हातेमालो गर्नु
2.)गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?
3.)ख. सातौं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्?
4.)ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?
5.)घ. ‘म‘ मात्र किन गाउँ गएको हो?
6.)ङ. कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्यमुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्?
7.)गाउँको माया’ कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् छलफल गरी ती वाक्यहरुको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्: (क) जब उत्तर गए रण पे तो पिछे हटना क्यो?
8.)(ख) “गाई चरवाहा टुअर-टापर ,भैस चरवाहा चोर। बकरी चरवाहा छिनर-छानर,ताके चार ओर ।“
9.)‘जमाना थियो … उनीहरूसँग मिसिन्थे‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको सङक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्: (क) ‘म‘ पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए?
10.)(ख) परिछनको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो?