Search answer for your unanswered questions.

Class : 11
Unit : Account


Mention two differences between bank cash book and Budget Sheet.

Ans : The differences between bank cash book and budget sheet are as follows: Basis of difference Bank Cash Book Budget Sheet Concept It is a statement that is prepared to know about position of cash and bank. It is a statement that is prepared to know the position of different heads of expenditure. Transactions It involves all the transactions related with cash and bank. It involves all the transactions related with expenditure. AGF No. It is prepared under the format of AGF No. 209. It is prepared under the format of AGF No. 203.
    Did you find this answer useful?
   Then Register Now to view other answers easily.


Random topics

1.)गाउँको माया‌ कथा पढि दिइएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्: क. यस कथामा कति ओटा अनुच्छेद छन्?
2.)ख. सातौं अनुच्छेदमा कतिवटा वाक्य छन्?
3.)ग. कृष्णको प्रवेश कुन अनुच्छेदमा भएको छ?
4.)घ. ‘म‘ मात्र किन गाउँ गएको हो?
5.)ङ. कथाका आदि, मध्य र अन्त्यका मुख्यमुख्य घटना टिपोट गर्नुहोस्?
6.)गाउँको माया’ कथामा संवादका क्रममा अन्य भाषाबाट आएका केही वाक्यहरू पनि छन् छलफल गरी ती वाक्यहरुको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस्: (क) जब उत्तर गए रण पे तो पिछे हटना क्यो?
7.)(ख) “गाई चरवाहा टुअर-टापर ,भैस चरवाहा चोर। बकरी चरवाहा छिनर-छानर,ताके चार ओर ।“
8.)‘जमाना थियो … उनीहरूसँग मिसिन्थे‘ कथांश पढी सोधिएका प्रश्नको सङक्षिप्त उत्तर दिनुहोस्: (क) ‘म‘ पात्रलाई पढाउनुपर्छ भनी उत्साह भर्ने को थिए?
9.)(ख) परिछनको नियति कसरी पुस्तान्तरण भएको हो?
10.)(ग) यस अनुच्छेदमा प्रयुक्त लोकगीतको अँशले दिने विचारप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुहोस्?